+38 (04744) 3-33-28
Меню
Остання редакція: 02 травня 2023

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Уманського національного університету садівництва

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

 

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра та магістра та доктора філософії проводиться на акредитовані освітні програми. Заклади вищої освіти також можуть приймати іноземців для навчання в аспірантурі, за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі "Електронний журнал" уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в'їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в'їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти Університет укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

 • відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;
 • забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;
 • забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім'я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;
 • забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;
 • забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;
 • забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;
 • забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією Університету у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);
 • наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;
 • забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;
 • забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто.

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися Університетом:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада і 15 квітня відповідно) для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, на підготовчому відділенні (факультеті).

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

6. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, Порядку та Правилам прийому, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету.

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

9. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

10. Для здобуття ступенів вищої освіти до Уманського НУС приймаються іноземці:

 • які здобули повну загальну середню освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – для здобуття ступеня бакалавра;
 • які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра;
 • які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня доктора філософії.

11. Для вступу до Уманського НУС іноземці, які перебувають на території України на законних підставах, особисто подають до Центру міжнародної освіти та співпраці заповнену заяву на ім'я ректора про вступ, в якій зазначають спеціальність, форму та джерела фінансування навчання, мову проведення вступного випробування та навчання (українська). У заяві фіксуються реєстраційні дані документа про рівень освіти; факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявністю ліцензії, сертифікатом про державну акредитацію обраної спеціальності, ознайомлення з правилами подачі апеляції, що підтверджується особистим підписом вступника.

До заяви додаються:

 • документ (оригінал та 2 копії) про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • додаток (оригінал та 2 копії) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 •  оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
 •  копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • фотокартки: розміром 3 х 4 – 6 шт., розміром 3.5 х 4.5 – 4 шт.;
 •  копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
 •  іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

12. Документи, зазначені в переліку повинні бути засвідченні відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

13. Іноземні документи про попередню освіту зарахованих на навчання іноземців, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

14. Прийом заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання вступників-іноземців проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна/заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня; 01 січня.

 

23 березня 2023 р.

Терміни проведення вступних випробувань

з 02 липня по 31 жовтня; з 04 січня по 14 квітня.

 

з 27 березня 2023 р по 29 березня 2023 р

Закінчення прийому заяв та документів

26 жовтня; 10 квітня.

24 березня 2023 р.

Терміни зарахування вступників

з 05 липня по 01 листопада; з 05 січня по 15 квітня.

30 березня 2023 р

 

15. Прийом на навчання до Уманського НУС здійснюється за результатами вступних випробувань, незалежно від джерел фінансування.

16. Вступні випробування для іноземних громадян, які вступають на навчання до Уманського НУС для здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» проводяться у формі тестування. Конкурсний бал визначається як сума результатів вступних випробувань, з урахуванням середнього балу додатка до документа про попередньо здобуту освіту.

 17. Для конкурсного відбору при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра використовується сума результатів вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання. Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра проводяться з таких предметів:

Спеціальності

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсу

Код

Назва

051

Економіка

 

1. Українська мова

2. Математика

3. Географія

100

100

100

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

193

Геодезія та землеустрій

122

Комп’ютерні науки

101

Екологія

1. Українська мова

2. Біологія

3. Математика

100

100

100

181

Харчові технології

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградництво

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

208

Агроінженерія

091

Біологія

1. Українська мова

2. Біологія

3. Географія

100

100

100

241

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

 

Результати кожного вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 100 і більше балів.

Конкурсний бал обчислюється як сума балів з визначеного предмету, мови навчання та середнього балу додатка до документа про попередньо здобуту освіту за 200 бальною шкалою та вноситься до Єдиної бази.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

18. Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за тією ж самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступного випробування з мови навчання і фахового вступного випробування та з врахуванням середнього балу документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.

Вступне випробування з мови навчання проводиться у формі тестування, має кваліфікаційний характер та передує фаховому вступному випробуванню. Вступне випробування з мови навчання оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав вступне випробування з мови навчання, він не допускається до складання фахового вступного випробування і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (тестування, оцінка за шкалою від 100 до 200 балів) та середнього балу (за шкалою 60-100 балів) додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 100 і більше балів. Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) його середній бал за шкалою 60-100 балів вважається таким, що дорівнює 60.

При прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня бакалавра або магістра), здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове фахове вступне випробування. Додаткове фахове вступне випробування проводиться у формі тестування, має кваліфікаційний характер та передує фаховому вступному випробуванню. Додаткове фахове вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав додаткове фахове вступне випробування, він не допускається до складання фахового вступного випробування і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

19. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійснюється на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування, вступного іспиту з іноземної мови і вступного випробування з мови навчання та з врахуванням середнього балу документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.

Вступне випробування з мови вивчення проводиться у формі тестування має кваліфікаційний характер та передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Вступне випробування з мови навчання оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав вступне випробування з мови навчання, він не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати участь у конкурсному відборі.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (тестування, оцінка за шкалою від 100 до 200 балів) та середнього балу (за шкалою 60-100 балів) додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 100 і більше балів. Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) його середній бал за шкалою 60-100 балів вважається таким, що дорівнює 60.

При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю проводиться додаткове фахове вступне випробування. Додаткове фахове вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав додаткове фахове вступне випробування, він не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати участь у конкурсному відборі.

20. Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Уманського НУС. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

21. Іноземці та особи без громадянства, які навчаються в Уманському НУС, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

22. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені Уманським НУС наведено в додатку 1 до Правил прийому на навчання до Уманського НУС в 2022 році.

23. Наказ про зарахування на навчання видається ректором Уманського НУС на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі.

24. Усім іноземцям, зарахованих на навчання до Уманського НУС на денну форму навчання, надаються місця в гуртожитку.

        

English version

Матеріали

Останні новини

Всі новини