+38 (04744) 3-33-28
Меню
Остання редакція: 28 квітня 2024

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Уманського національного університету садівництва

Порядок

організації прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Уманського національного університету садівництва у 2024 році

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок організації прийому на навчання до Уманського національного університету садівництва (далі – УНУС) іноземців та осіб безгромадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту»,

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729

«Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців таосіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року №1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно доміжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиціїУкраїни 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

1.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода наобов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічнумобільність.

Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, якіпостійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми. УНУС також може приймати іноземців для навчання за програмами підготовчого відділення, з вивчення державної мовита/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

1.3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

1.4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між УНУС та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами,приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

1.5.  Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за вступним іспитом для іноземців зпредметів, передбачених Правилами прийому.

1.6. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно. Термін дії запрошення на навчання становить не більше одного року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти УНУС укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань.

Укладання угод можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;

забезпечення контролю дотримання вимог академічної доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією УНУС у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи УНУС, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до УНУС через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до УНУС легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм, на які може проводитися прийом іноземців наведено у таблиці 1.1 та таблиці 1.2.

2.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курсприймаються іноземці, які мають іноземні документи про освіту, що дають право для продовження навчання на відповідному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, яка видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. 

2.3. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються іноземці, які мають іноземні документи про освіту, що відповідають освітньому ступеню бакалавра та дають право для продовження навчання на рівнімагістра відповідно до законодавства країни, яка видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

2.4. Для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії до УНУС приймаються іноземці, які здобули ступінь магістра.

ІІІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору тазарахування на навчання

3.1. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за коштифізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися до 01 листопада.

3.2. Оформлення і видача запрошень на навчання, прийом заяв ідокументів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників дляздобуття освітніх ступенів бакалавр та магістр проводиться в такі терміни:

–  прийом заяв і документів: з 01 липня по 25 жовтня;

–  вступні випробування: з 08 липня по 30 жовтня;

–  зарахування на навчання: не пізніше 01 листопада.

ІV. Порядок прийому заяв і документів

4.1. Для вступу до УНУС іноземці, які перебувають на території України на законних підставах, особисто подають до Центру міжнародної освіти та співпраці заповнену заяву на ім’я ректора про вступ, в якій зазначають спеціальність, форму та джерела фінансування навчання, мову проведення вступного випробування та навчання (українська, англійська). У заяві фіксуються реєстраційні дані документа про рівень освіти; факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявністю ліцензії, сертифікатом про державну акредитацію обраної спеціальності, ознайомлення з правилами подачі апеляції, що підтверджується особистим підписом вступника.

4.2. До заяви додаються:

1) документ (оригінал та 2 копії) про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та 2 копії) до документа про раніше здобутийосвітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальнимзакладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальнихдисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломноїосвіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнаннякваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбаченоміжнародними договорами України;

7) фотокартки: розміром 3 х 4 – 6 шт., розміром 3.5 х 4.5 – 4 шт.;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічноїмобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бутиперекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бутизасвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорамиУкраїни.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовійсправі вступників/студентів.

 4.3. Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

4.4.  Прийом на навчання до УНУС здійснюється за результатамивступних іспитів, незалежно від джерел фінансування.

Вступний іспит для іноземних громадян, які вступають на навчання до УНУС для здобуття освітніх ступенів бакалавр та магістр проводяться у формі вступних випробувань, які передбачають оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох предметів, навчальних дисциплін або спеціальності (іноземці та особи без громадянства, які складають вступний іспит для іноземців, не складають інших вступних випробувань).

Результати кожного вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 100 і більше балів.

4.5.  Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюютьсяна вебсайті УНУС. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

V. Організація конкурсного відбору та зарахування

51. Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

5.2.  Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищоїосвіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступного іспиту для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання,що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

5.3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнароднимизобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

5.4.  Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмахакадемічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими міжукраїнським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами,приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань.

5.6. Іноземні документи про попередню освіту зарахованих на навчання іноземців, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

5.7. Іноземці та особи без громадянства, які навчаються в УНУС, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

5.8. Апеляції на результати вступних випробувань, провдених в УНУС, розглядає апеляційна комісія УНУС, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції, представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.

5.9. Наказ про зарахування на навчання видається ректором УНУС на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі.

5.10. Усім іноземцям, зарахованих на навчання до УНУС на денну форму навчання, надаються місця в гуртожитку. 

Таблиця 1.1.

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних іспитів для іноземців для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО, НРК5

Спеціальність (напрям

підготовки)

 

Освітня програма

 

Вступні іспити

Термін

навчання

Відомості проакредитацію

код

назва

Факультет економіки і підприємництва

051

Економіка

Економіка

 

 

 

 

 

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Іноземна мова

3 р. 10 м.

Акредитовано до

30.05.2024

071

Облік і оподаткування

Облік і

оподаткування

3 р. 10 м.

Акредитовано до

01.07.2024

 

072

Фінанси, банківська

справа, страхування тафондовий ринок

Фінанси, банківська

справа тастрахування

 

3 р. 10 м.

Акредитовано до30.05.2024

075

Маркетинг

Маркетинг

3 р. 10 м.

Акредитовано до

30.05.2024

 

076

Підприємництво таторгівля

Підприємництво,торгівля та біржова

діяльність

 

3 р. 10 м.

Акредитовано до30.05.2024

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

3 р. 10 м.

Акредитовано до

01.07.2026

Факультет менеджменту

073

Менеджмент

Менеджмент

 

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Іноземна мова

3 р. 10 м.

Акредитовано до

01.07.2026

241

Готельно-ресторанна

справа

Готельно-

ресторанна справа

3 р. 10 м.

Акредитовано до

30.05.2024

242

Туризм та рекреація

Туризм

3 р. 10 м.

Акредитовано до

30.05.2024

Факультет плодоовочівництва, екології та захистурослин

091

Біологія та біохімія

Біологія

 

 

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Біологія

3 р. 10 м.

Акредитовано до

01.07.2027

101

Екологія

Екологія

3 р. 10 м.

Акредитовано до

30.05.2024

202

Захист і карантин

рослин

Захист і карантин

рослин

3 р. 10 м.

Акредитовано до

01.07.2027

 

203

Садівництво,плодоовочівництво та

виноградарство

Садівництво тавиноградарство

 

3 р. 10 м.

Акредитовано до23.07.2025

Факультет лісового і садово-паркового господарства

193

Геодезія та

землеустрій

Геодезія та

землеустрій

 

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Біологія

3 р. 10 м.

Акредитовано до

06.02.2025

205

Лісове господарство

Лісове господарство

3 р. 10 м.

Акредитовано до

01.07.2024

206

Садово-паркове

господарство

Садово-паркове

господарство

3 р. 10 м.

Акредитовано до

27.02.2025

Інженерно-технологічний факультет

181

Харчові технології

Харчові технології

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Біологія

3 р. 10 м.

Акредитовано до

23.07.2025

208

Агроінженерія

Агроінженерія

3 р. 10 м.

Акредитовано до

01.07.2026

Факультет агрономії

 

201

 

Агрономія

 

Агрономія

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Біологія

 

3 р. 10 м.

Акредитовано до23.07.2025

Таблиця 1.2.

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних іспитів для іноземців для здобуття ступеня магістра на основі НРК5, НРК7

Спеціальність (напрям

підготовки)

 

Освітня програма

 

Вступні іспити

Термін

навчанн

я

Відомості проакредитацію

код

назва

Факультет економіки і підприємництва

051

Економіка

Бізнес-економіка

Фаховий іспит

1 р. 4 м.

Акредитовано до

21.11.2024

071

Облік і оподаткування

Облік і

оподаткування

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2027

 

072

Фінанси, банківськасправа, страхування та

фондовий ринок

Фінанси, банківськасправа та

страхування

 

Фаховий іспит

 

1 р. 4 м

Акредитовано до01.07.2027

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2029

 

076

Підприємництво таторгівля

Аграрне

підприємництво таагротрейдинг

 

Фаховий іспит

 

1 р. 4 м

Акредитовано до21.11.2024

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

21.11.2024

Факультет менеджменту

 

073

 

Менеджмент

Менеджменторганізацій і

адміністрування

 

Фаховий іспит

 

1 р. 4 м

Акредитовано до01.07.2025

 

073

 

Менеджмент

Менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності

 

Фаховий іспит

 

1 р. 4 м

Акредитовано до01.07.2025

073

Менеджмент

Логістика

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2025

241

Готельно-ресторанна

справа

Готельно-

ресторанна справа

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2024

242

Туризм та рекреація

Туризм

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2024

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

091

Біологія та біохімія

Агробіологія

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

12.12.2024

101

Екологія

Екологія

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2029

202

Захист і карантин

рослин

Захист і карантин

рослин

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2026

 

203

Садівництво,

плодоовочівництво тавиноградарство

Садівництво тавиноградарство

 

Фаховий іспит

 

1 р. 4 м

Акредитовано до01.07.2027

Факультет лісового і садово-паркового господарства

193

Геодезія та

землеустрій

Геодезія та

землеустрій

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2027

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до01.07.2025

206

Садово-паркове

господарство

Садово-паркове

господарство

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2025

Інженерно-технологічний факультет

181

Харчові технології

Технології

харчування

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2026

208

Агроінженерія

Агроінженерія

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2024

Факультет агрономії

201

Агрономія

Агрономія

Фаховий іспит

1 р. 4 м

Акредитовано до

01.07.2029

English version

Матеріали

Останні новини

Всі новини