+38 (04744) 3-33-28
Меню
Остання редакція: 22 лютого 2019

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Уманського національного університету садівництва

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Уманського національного університету садівництва здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (зі змінами).

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

3. Іноземні громадяни, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Уманського НУС за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється Уманським НУС:

1) в період з 01 липня до 01 листопада, для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року, для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 7 розділу XІV цих Правил, для прийому таких іноземців не застосовуються.

Уманський НУС обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Мовою навчання іноземців в Уманському НУС є українська мова.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Уманського НУС на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5. Вимоги Уманського НУС щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Уманського НУС.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Уманським НУС та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Уманського НУС.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Уманського НУС користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

9. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими цими Правилами та Умовами прийому для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту восьмого розділу VII цих Правил, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах Уманського НУС, у разі неможливості – іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).

10. Іноземцям, які бажають навчатися в Уманському НУС, необхідно мати візу на в’їзд, видану Посольством України у відповідній країні. Підставою для оформлення візи на в’їзд в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, виданого Уманським НУС.

11. Для здобуття ступенів вищої освіти до Уманського НУС приймаються іноземці:

  • які здобули повну загальну середню освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  – для здобуття ступеня бакалавра;
  • які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра;
  • які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня доктора філософії.

12. Для вступу до Уманського НУС іноземці, які перебувають на території України на законних підставах, особисто подають до Центру міжнародної освіти та співпраці  заповнену заяву на ім'я ректора про вступ, в якій зазначають спеціальність, форму та джерела фінансування навчання, мову проведення вступного випробування та навчання (українська). У заяві фіксуються реєстраційні дані документа про рівень освіти; факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявністю ліцензії, сертифікатом про державну акредитацію обраної спеціальності, ознайомлення з правилами подачі апеляції, що підтверджується особистим підписом вступника.

До заяви додаються:

1) документ (оригінал та 2 копії) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та 2 копії) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) фотокартки: розміром 3 х 4 – 6 шт., розміром 3.5 х 4.5 – 4 шт.;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

13. Документи, зазначенні в переліку повинні бути засвідченні відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

14. Іноземні документи про попередню освіту зарахованих на навчання іноземців, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

15. Прийом заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання вступників-іноземців проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії

Денна/заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня;

Закінчення прийому заяв та документів

26 жовтня;

Терміни проведення вступних випробувань

з 02 липня по 31 жовтня;

Терміни зарахування вступників

з 05 липня по 01 листопада;

16. Прийом на навчання до Уманського НУС здійснюється за результатами вступних випробувань, незалежно від джерел фінансування.

17. Вступні випробування для іноземних громадян, які вступають на навчання до Уманського НУС для здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» проводяться у формі тестування. Конкурсний бал визначається як сума результатів вступних випробувань, з урахуванням середнього бала додатка до документа про попередньо здобуту освіту.

18. Для конкурсного відбору при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» використовується сума результатів вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання.

Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» проводяться з таких предметів:

 

Спеціальності ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код

Назва

051

Економіка

1. Українська мова

2. Математика

3. Географія

100

100

100

071

Облік і оподаткування

072

 Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

183

Технології захисту навколишнього середовища

193

Геодезія та землеустрій

281

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова

2. Математика

3. Географія

130

130

130

101

Екологія

1. Українська мова

2. Біологія

3. Математика

 

100

100

100

181

Харчові технології

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

208

Агроінженерія

241

Готельно-ресторанна справа

1. Українська мова

2. Біологія

3. Географія

100

100

100

242

Туризм

        

Результати кожного вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 100 і більше балів. Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за результатами кожного з вступних випробувань не може бути менше ніж 130 балів для спеціальностей галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

Конкурсний бал обчислюється як сума балів з визначеного предмету, мови навчання та середнього бала додатка до документа про попередньо здобуту освіту за 200 бальною шкалою та вноситься до Єдиної бази.

У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

19. Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за тією ж самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступного випробування з мови навчання і фахового вступного випробування та з врахуванням середнього бала документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Вступне випробування з мови навчання проводиться у формі тестування, має кваліфікаційний характер та передує фаховому вступному випробуванню. Вступне випробування з мови навчання оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав вступне випробування з мови навчання, він не допускається до складання фахового вступного випробування і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (тестування, оцінка за шкалою від 100 до 200 балів) та середнього балу (за шкалою 60-100 балів) додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 100 і більше балів. Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал за шкалою 60-100 балів вважається таким, що дорівнює 60.

При прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня бакалавра або магістра), здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове фахове вступне випробування. Додаткове фахове вступне випробування проводиться у формі тестування, має кваліфікаційний характер та передує фаховому вступному випробуванню. Додаткове фахове вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав додаткове фахове вступне випробування, він не допускається до складання фахового вступного випробування і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

20. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійснюється на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування, вступного іспиту з іноземної мови і вступного випробування з мови навчання та з врахуванням середнього бала документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Вступне випробування з мови навчання проводиться у формі тестування має кваліфікаційний характер та передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Вступне випробування з мови навчання оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав вступне випробування з мови навчання, він не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (тестування, оцінка за шкалою від 100 до 200 балів), вступного іспиту з іноземної мови (тестування, оцінка за шкалою від 100 до 200 балів) та середнього балу (за шкалою 60-100 балів) додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 100 і більше балів. Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал за шкалою 60-100 балів вважається таким, що дорівнює 60.

При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю проводиться додаткове фахове вступне випробування. Додаткове фахове вступне випробування проводиться у формі тестування, має кваліфікаційний характер та передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Додаткове фахове вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав додаткове фахове вступне випробування, він не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

21. Програми вступних випробувань розробляються та затверджуються головою приймальної комісії Уманського НУС не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Вступні випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для здобуття ступеня магістра проводяться за програмами вступних випробувань відповідної спеціальності.

Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Уманського НУС. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

22. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені Уманським НУС наведено в додатку 1 до Правил прийому на навчання до Уманського НУС в 2019 році.

23. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Уманського НУС на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі.

24. Усім іноземцям, зарахованим на навчання до Уманського НУС на денну форму навчання, надаються місця в гуртожитку.

Директор Центру міжнародної

освіти та співпраці                                                                В.І. Рибчак

Останні новини

Онлайн-стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників «Нові та інноваційні методи викладання»

Читати повністю

Міжнародне стажування “Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів”

Читати повністю

Стипендія "Global Korea" для навчання за бакалаврською/магістерською програмами

Читати повністю

Стажування педагогічних працівників в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології»

Читати повністю

Всі новини