+38 (04744) 3-33-28
Меню
Остання редакція: 19 серпня 2022

Стратегія інтернаціоналізації Університету

Стратегія інтернаціоналізації

Уманського національного університету садівництва

на 2022 – 2027 рр.

 

Вступ

За сучасних умов розвитку міжнародних ринків необхідність досягнення високої міжнародної конкурентоспроможності закладу вищої освіти шляхом його широкої інтеграції до світового науково-освітнього та культурного простору зумовлюється зростаючою роллю міжнародної освіти, яка стабільно сприяє поглибленню та диверсифікації міждержавних політичних, соціальнокультурних, економічних зв’язків, інтеграції держав у глобальний економічний простір. На цьому фоні університети різних країн світу посилюють конкурентну боротьбу за лідерство у світовій системі освіти, яке визнається одним з найбільш ефективних важелів впливу на міжнародні події. Освітній потенціал Уманського національного університету садівництва дозволяє йому увійти до числа лідерів світової освітньо-наукової спільноти. Міжнародний професійний імідж Університету сприяє розширенню географії зовнішньоекономічних контактів з різними країнами світу.

Розвиток освітнього бренду Уманського національного університету садівництва, посилення впізнаваності та підвищення лояльності з боку міжнародних організацій, іноземних держав та їх громадян є фактором, який позитивно впливає на інтеграцію Університету до міжнародного освітнього середовища та удосконалення якості освітніх послуг Університету.

 

Аналіз стану міжнародного співробітництва

Нині в межах міжнародного партнерства університет співпрацює з Болгарією, Німеччиною, Словаччиною, Польщею, Чехією, США, Литвою та іншими країнами. Важливим напрямом міжнародної діяльності є надання можливості здобувачам вищої освіти вивчення новітніх агро-технологій при проходженні закордонних практик підприємствах  Німеччини, Данії, Польщі та інших країн. Активно розвиваються програми підвищення кваліфікації та наукового стажування в освітньо-наукових установах країн-партнерів. На базі Університету діє відділ міжнародного співробітництва, що дозволяє забезпечити гнучкість у плануванні та реалізації Стратегії та вирішенні проблем інтернаціоналізації Університету.

Стратегія є складовою частиною стратегії розвитку Університету на 2022-2027 рр. Стратегія має забезпечувати зміцнення позиції та конкурентоспроможності навчального закладу у світовому освітньому та науковому просторі за рахунок постійного підвищення якості надання освітніх послуг за світовими критеріями, що передбачає комплекс заходів спрямованих на покращення міжнародного іміджу університету, розвиток наукових та освітніх програм.

Стратегія стосується всіх векторів місії Університету, тобто інтернаціоналізація в освітній та науковій сферах.

 

Мета та завдання Стратегії

Стратегія інтернаціоналізації УНУС відповідає нормативно-правовій базі, а саме:

- Закону України "Про вищу освіту";

- Закону України "Про освіту";

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність затверджено вченою радою університету протокол №7 від 17.06.2021 р.;

- Статуту Уманського національного університету, прийнятого конференцією трудового колективу 28 вересня 2018 р., затвердженого і зареєстрованого у Міністерстві освіти і науки України 31 січня 2019 р. № 101;

- відповідним рішенням Вченої ради УНУС;

- іншим нормативно-правовим актам в галузі вищої освіти.

Метою інтернаціоналізації УНУС є формування ефективної полі структурної системи міжнародної академічної мобільності, здатної сприяти забезпеченню ефективної реалізації статутних завдань у межах повного наукового та освітнього циклів, в процесі виведення Університету на високі міжнародні конкурентні позиції.

Завдання:

  1. Поглиблене вивчення та використання іноземного досвіду у розвитку освіти та науки, включаючи реалізацію вимог Болонського процесу.
  2. Розвиток освітніх, наукових і культурних зв’язків університету з іноземними партнерами, організаціями.
  3. Використання нових комунікаційних технологій для розширення географії міжнародного співробітництва.
  4. Оновлення навчальних програм та зміцнення матеріально-технічної бази університету у міжнародних освітніх та наукових проектах.
  5. Інтернаціоналізація освіти, розробка планів для курсів з міжнародною тематикою та створення курсів з підвищеним міжнародним компонентом.
  6. Підвищення академічної мобільності: інтернаціоналізація освіти в Україні та ЄС відбувається у дуже подібних формах та напрямках, тому зарубіжний досвід співпраці надзвичайно затребуваний.

Шляхами інтернаціоналізації є :

1. Створення структурного підрозділу, який координуватиме освітню та наукову міжнародну діяльність, зокрема запровадження проектів та академічну мобільність.

2. Втілення на сайті на сайті актуальної інформації щодо можливостей участі в міжнародних програмах, проектах і заходах.

3. Сприяння участі студентів, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників у міжнародних програмах, проектах та заходах.

4. Підтримка всіх форм академічної мобільності для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, а також здобувачів вищої освіти та розгляд в установленому порядку питання визнання результатів навчання у закордонних вищих навчальних закладах.

5. Заохочення науково-педагогічних і педагогічних працівників до підвищення рівня володіння англійською та іншими іноземними мовами та викладання навчальних дисциплін англійською та іншими іноземними мовами.

6. Заохочення адміністративних працівників, задіяних у міжнародній діяльності, наукових та науково-педагогічних кадрів до підвищення рівня володіння англійською мовою та підготовки англомовних публікацій за результатами досліджень.

7. Активізація роботи щодо створення та реалізації спільних освітніх та наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями.

8. Залучення викладачів і науковців іноземних вищих навчальних закладів, наукових установ до освітнього процесу та досліджень.

9. Створення умов для залучення іноземних здобувачів вищої освіти, розвивати англомовний сайт Університету;

10. Ініціювання проведення освітніх та наукових заходів (конференцій, симпозіумів, літніх та зимових шкіл, тренінгів) за участі міжнародних партнерів.

11. Організація та розвиток міжнародних досліджень за участі науковців, викладачів та студентів, що передбачає активне використання наукового потенціалу Університету, залучення провідних фахівців із закордонних ВНЗ для роботи над актуальними темами досліджень, що потребує значної концентрації інтелектуального потенціалу, ресурсів, організаційної та бізнес активності.

12. Взаємний між університетський трансфер креативних компетенцій студентів, аспірантів, докторантів та викладачів, що дозволяє сформувати гармонійну особистість в процесі селектування її творчих, професійних, культурних, організаційних та інших здібностей, що можуть бути ідентифікована університетському, регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Для забезпечення інтернаціоналізації університет повинен мати:

1   ресурсне забезпечення спектру заходів, що становлять інтернаціоналізацію університету;

2   механізми, необхідні для того, щоб дозволити вітчизняним та іноземним студентам, співробітникам та відвідувачам університету брати участь у діяльності з інтернаціоналізації;

3   процеси забезпечення якості своїх навчальних та дослідницьких програм;

4   механізм управління ризиками та належної перевірки для оцінки потенційних міжнародних партнерств;

5   процеси забезпечення відповідності своєї міжнародної діяльності законодавству та дотримання зовнішніх вимог.

 

Інтернаціоналізація навчальної діяльності

1   розроблення спільних із зарубіжними партнерами навчальних програм і навчальних матеріалів;

2   створення міжнародних програм обміну студентами;

3   розроблення спільних міжнародних програм подвійних дипломів, а також сертифікаційних програм для підготовки фахівців;

4   узагальнення відомостей про можливості участі в міжнародних програмах академічної

мобільності та мотивація науково-педагогічних працівників до неї;

5   регулярне проведення дослідження ефективності використання можливостей партнерства УНУС з вітчизняними та іноземними дослідницькими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами;

6   налагодження співробітництва з зарубіжними та вітчизняними організаціями залучення іноземних студентів, зокрема з Українським державним центром міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України;

7   використання освітніх можливостей, котрі надаються посольствами іноземних країн;

8   встановлення переліку іноземних мов, за яким здійснюється викладання навчальних дисциплін;

9   розроблення навчальних програм та інших нормативних документів англійською мовою;

10   впровадження навчальних програм, що передбачають можливості отримання сертифікатів міжнародного зразка;

11   розширення практики залучення іноземних викладачів до навчального процесу в Університеті.

Інтернаціоналізація наукової діяльності

1 проведення спільних міжнародних досліджень;

2 заохочення публікування наукових праць, монографій, статей та інш. у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science etc.)

3 ініціювання міжнародних дослідницьких проектів, залучення міжнародних та вітчизняних грантів під них;

4 проведення різноманітних міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт олімпіад для студентів;

5 активне залучення студентів та аспірантів до участі в наукових проектах;

6 створення умов іноземним аспірантам та докторантам для проведення спільних досліджень в Університеті;

7 публікування спільно з іноземними партнерами наукових монографій, інших наукових видань, наукових статей у виданнях, у т.ч. тих, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus;

8 систематичне проведення міжнародних конференцій, форумів, тематичних круглих столів за участю іноземних учасників з публічною презентацією отриманих практичних результатів;

9 активне залучення студентів та аспірантів до організації і проведення міжнародних заходів;

10 розвиток наукового парку Університету.

Стратегічні пріоритети інтернаціоналізації та індикатори оцінки поставлених цілей:

✓ Збільшення частки штатних науково-педагогічних працівників університету до 9% (до 2027 р.), які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності, (тривалістю не менше ніж 1 місяць за календарний рік), зокрема з використанням дистанційних технологій, серед загальної кількості штатних НПП.

✓ Підвищення відсотка здобувачів вищої освіти, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності, (зокрема з використанням дистанційних технологій) до 2,5 % серед загальної кількості здобувачів вищої освіти до 2027 р.

✓ Щорічне забезпечення участі у навчальному процесі науково-педагогічних працівників з провідних університетів країн світу у кількості не менш 5% від штатної кількості НПП університету.

✓ Збільшення кількості іноземних здобувачів вищої освіти до 12 % (до 2027 р.) від загальної кількості студентів

✓ Підвищення відсотка іноземних здобувачів, що навчаються англійською мовою та мовами ЄС, до 40 % від загального контингенту іноземних здобувачів.

✓ Збільшення частки аудиторних годин, які викладаються англійською, французькою або німецькою мовами до 9 % загальної кількості аудиторних годин (до 2026/27 навч.р.).

✓ Забезпечення виконання не менш 3 міжнародних проєктів.

✓ Частка бакалаврів, що успішно здали ЗНО з іноземної мови для вступу в магістратуру, складає не менше 80%.

✓ Щорічно проведення не менше 10 заходів із представниками міжнародних організацій та посольств.

English version

Останні новини

Всі новини